KLAUZULA INFORMACYJNA  ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ZSP nr 1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

 • Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół  Szkół Publicznych nr 1, ul. Szkolnej 5, 63-300 Pleszew, tel.: 62 74 28 373
 • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Mariusz Szymczak. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: zspnr1@pleszew.pl
 • Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust.2 lit. g tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia w tym jego wizerunku, a także m. in. w celu zapewnienia udziału w dodatkowych zajęciach, konkursach, wycieczkach, zawodach organizowanych w szkole i poza nią  na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz danych szczególnych kategorii  zgodnie z (art. 9 ust 2 lit. a RODO),
 • realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie szkoły, oraz ochrony mienia art. 6 ust. 1 lit. c, e (RODO) w związku z art. 108a ustawy Prawo oświatowe i art. 222 Kodeksu pracy (monitoring wizyjny),
 • realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
 • Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowe będą:
 • podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w Szkole,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta i Gminy,  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, System Informacji Oświatowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami,
 • instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 • Przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 • Informujemy zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e), że informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
 • podanie  danych osobowych, w celach o których mowa w pkt. 3 a), d), e), f), g) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów,
 • podanie  danych osobowych, w celu o których mowa w pkt. 3 b) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe,
 • podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 c) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.
 •  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.


Pliki do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA ZESPÓŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE.docx

Klauzula mnitoring.docx

Klauzula informacyjna dla byłych pracowników.docx

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.docx

Klauzula informacyjna dla pracowników.docx

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego.docx

Klauzula informacyjna Facebook.docx

Klauzula informacyjna umowy cywilnoprawne.docx

Klauzula informacyjna z art. 14.docx

Polityka cookies.docx

Polityka prywatności na stronie szkoła-przedszkole.docx