Historia Szkoły- Kalendarium "Jedynki"


1817

utworzenie w Pleszewie wspólnej szkoły dla dzieci narodowości polskiej i niemieckiej

14 V 1825

wprowadzenie obowiązku szkolnego w Wielkim Księstwie Poznańskim

1835

powstanie rządowej szkoły miejskiej w Pleszewie

1 I 1852

podział rządowej szkoły miejskiej według wyznań, powstanie Katholische Schule(Szkoły Katolickiej) oraz szkoły dla innych wyznań Deutsche Stadtschule (Niemieckiej Szkoły Miejskiej)

1887

usunięcie nauki języka polskiego ze szkół ludowych w zaborze pruskim

1902-1905

strajk w Szkole Katolickiej przeciw nauczaniu religii w języku niemieckim

1908-1909

budowa nowego gmachu szkoły przy ul. Alexanderstrasse (obecna ul. Szkolna)

1 IV 1909

rozpoczęcie roku szkolnego w nowym budynku Szkoły Katolickiej

6 VI 1919

wprowadzenie planu nauki w języku polskim

1920

zarządzenie władz województwa poznańskiego wprowadzające rozpoczęcie roku szkolnego od 1 września

23 IV 1921

zarządzenie władz o umieszczeniu polskiego orła „na widocznym miejscu w każdej szkole”

4 IX 1926

wydanie dekretu wprowadzającego podział szkoły koedukacyjnej na szkołę żeńską i męską

1926

rozpoczęcie działalności Powszechnej Szkoły Męskiej w budynku Szkoły Katolickiej

ok.1927

przyjęcie przez szkołę imienia Jana Kasprowicza

IX 1931

przyjęcie dziewcząt do szkoły męskiej

1931

przeniesienie jednoklasowego oddziału niemieckiego do budynku Powszechnej Szkoły Męskiej

1932

ustawa o ustroju szkolnym, podział szkół powszechnych na 3 stopnie

ok. 1935

zmiana nazwy szkoły – siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 im. Jana Kasprowicza w Pleszewie

XI 1935

pożegnanie przez uczniów i nauczycieli dowódcy 70 Pułku Piechoty płk. dypl. Mieczysława Mozdyniewicza

1937

nowa nazwa szkoły – Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 Stopnia III im. Jana Kasprowicza w Pleszewie

V 1939

budowa wieży obserwacyjnej na budynku szkoły

VII-VIII 1939

stacjonowanie żołnierzy 70 Pułku Piechoty na terenie szkoły

7 IX 1939

wkroczenie żołnierzy Wehrmachtu do Pleszewa i zajęcie budynku szkoły

XI 1939

rozpoczęcie tajnego nauczania przez nauczycieli szkoły powszechnej

IV 1940

utworzenie niemieckich szkół dla polskich dzieci w Pleszewie, Kowalewie, Prokopowie, Piekarzewie, Lenartowicach i Zielonej Łące

1942

zorganizowanie w budynku szkoły szpitala dla żołnierzy niemieckich

24 I 1945

wyzwolenie Pleszewa spod okupacji hitlerowskiej

16 II 1945

pierwsza konferencja nauczycieli Powszechnej Szkoły Męskiej po wyzwoleniu

19 II 1945

rozpoczęcie nowego roku szkolnego, przyjęcie uczniów

27 II 1945

wybuch pocisku artyleryjskiego z czołgu pozostawionego na rynku, śmierć 12 mieszkańców Pleszewa, w tym 3 uczniów Publicznej Powszechnej Szkoły Męskiej

14 VII 1945

zakończenie pierwszego powojennego roku szkolnego

X 1946

powstanie na terenie szkoły Komitetu Odbudowy Warszawy

1949

nowa nazwa szkoły – Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego im. Jana Kasprowicza w Pleszewie

1949

przekształcenie szkoły męskiej w szkołę kooedukacyjną

ok. 1952/53

zmiana nazwy szkoły – Szkoła Podstawowa nr 1 w Pleszewie (odtąd nie używa się imienia patrona szkoły)

IX 1966

utworzenie ośmioklasowej szkoły podstawowej

1971

przekazanie kwoty 1869 zł na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie

1972

powstanie filii szkoły w Prokopowie

1973

powstanie filii szkoły w Grodzisku

VI 1978

nadanie I Szczepowi Harcerskiemu imienia Ludwika Zawieji [pisownia nazwiska według aktu nadania]

11 X 1983

nadanie Szkole Podstawowej nr 1 w Pleszewie imienia gen. broni Zygmunta Berlinga

1983

udział uczniów i nauczycieli szkoły w obchodach 700-lecia Pleszewa, powołanie komitetu budowy sali gimnastycznej

1984

podpisanie umowy partnerskiej ze szkołą w Apoldzie (NRD)

IX 1990

wprowadzenie nauki religii w szkole

22 VIII 1994

wpisanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Pleszewie do rejestru zabytków

11 X 1996

oddanie do użytku sali widowiskowo-sportowej przy SP nr 1

12 X 1996

podpisanie umowy partnerskiej między Pleszewem i Spangenbergiem

1 IX 1999

powstanie Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 1 w Pleszewie oraz Publiczna Szkoła Filialna i Przedszkole w Marszewie

4 IX 2000

oddanie do użytku nowego skrzydła budynku – łącznika

11 X 2008

nadanie szkole podstawowej i gimnazjum imienia 70 Pułku Piechoty

18 X 2008

obchody jubileuszu 100-lecia „Jedynki”

VIII - X 2010

remont sali sportowej

14 X 2010

nadanie szkołom sztandaru

1 IX 2012

otwarcie oddziałów przedszkola w Pleszewie

2014

remont budynku przedszkola w Marszewie

2014

budowa boiska wielofunkcyjnego

2016

wymiana okien w starym budynku szkoły w ramach Budżetu Obywatelskiego

2017

remont sali sportowej "Jedynki"

8 IX 2017

odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy 70 Pułku Piechoty/sesja popularnonaukowa w Jedynce

IX 2017

zakup szafek dla uczniów

2018

uroczystości z okazji 100-lecia niepodległości Polski

IV 2019

strajk nauczycielski

IX 2019

likwidacja Gimnazjum nr 1

2019

remont harcówki i izby pamięci

VII – VIII 2019

remont stołówki i kuchni w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”

VII 2020

przeniesienie świetlicy do dwóch połączonych sal na parterze

VIII 2020

budowa nowego placu zabaw na dziedzińcu szkoły

IX 2020

powstanie sali relaksacji dla dzieci z problemami emocjonalnymi

2020

zdalne nauczanie z powodu pandemii koronawirusa

I-II 2021

remont biblioteki wraz z zakupem wyposażenia

VII 2021

powstanie sali ekologicznej z wyposażeniem wraz z podłogą interaktywną 

IX 2021

funkcjonowanie nowej strony internetowej


Obraz szkoły


W skład Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie wchodzą Szkoła Podstawowa nr 1 im. 70 Pułku Piechoty i Publiczne Przedszkole w Marszewie z oddziałami zamiejscowymi w Pleszewie.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie, wchodząca w skład Zespołu Szkół Publicznych nr 1, funkcjonuje w obecnej formie od 1999 roku.

Mieści się w obiekcie przy ul. Szkolnej 5, który obejmuje stary stuletni budynek, tzw. Łącznik, część nową oraz halę sportową z zapleczem socjalnym. Nauka w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym. W budynku znajduje się 17 pracowni przedmiotowych, biblioteka, aula, sale świetlicowe, stołówka i harcówka oraz sale przedszkolne. Pomieszczenia te wyposażone zostały w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne z rzutnikami i laptopami oraz zestawy multimedialne. Najnowszą pracownią jest sala ekologiczna wraz z wyposażeniem i podłogą interaktywną. W nowym roku szkolnym ma powstać pracownia językowa z pełnym wyposażeniem. W całym kompleksie szkolnym działa sieć WiFi. Biblioteka, oprócz pracy w tradycyjnej formule, stanowi też centrum multimedialne. Atutem szkoły jest rozbudowana baza sportowa - pełnowymiarowa sala sportowa i boisko wielofunkcyjne. Nauczyciele dbają o jakość nauczania i rozwój zainteresowań uczniów, sami uczestniczą w szeroko pojętym doskonaleniu zawodowym. W szkole realizuje się wiele projektów oraz zajęć edukacyjnych i wychowawczych, koncertów tematycznych oraz akcji charytatywnych m.in.: "Przygoda ze sztuką", "Czytam i rozumiem", "Wariacje z Tuwimem", "70 Pułk Piechoty w 75. rocznicę bitwy nad Bzurą", "Jan Paweł II - człowiek, który zmienił świat", ,,Sport to zdrowie". Uwzględnianie potrzeb uczniów sprawia, że odnoszą oni sukcesy w różnorodnych konkursach zewnętrznych. 

Uczniowie szkoły zajmują wysokie lokaty w zawodach sportowych. W szkole kładzie się duży nacisk na zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. Budynki oraz teren wokół placówki objęte są monitoringiem wizyjnym. Nad bezpieczeństwem czuwają patrole interwencyjne (firma ochroniarska), a wejście do szkoły jest strzeżone przez pracowników obsługi, jak również zamontowany szlaban. Aby zintensyfikować kontakt rodziców ze szkołą, jako w jednej z pierwszych pleszewskich szkół wprowadzono e-Dziennik. Wychodząc naprzeciw zmianom między innymi szeroko pojętej dostępności dla osób niepełnosprawnych z nowym rokiem szkolnym 2021/2022 zaczęła działać nowa strona internetowa szkoły z dostosowaniami dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Ponadto w bieżącym roku szkoła przygotowała w nowej części budynku placówki kosztorys uruchomienia windy, której szyb od wielu lat jest nieczynny. Łączy się to również z umożliwieniem wejścia do szkoły osób z niepełnosprawnością ruchową. Placówka dba o rozwój wszystkich dzieci, także tych z problemami emocjonalnymi i to właśnie dla nich powstała sala relaksacji z pełnym wyposażeniem do rozładowania złych emocji. Dla dzieci świetlicowych w bieżącym roku szkolnym powstała salka gier zręcznościowych. Rodzice chętnie uczestniczą w życiu szkoły, pozyskują środki finansowe na jej doposażenie, organizowali w latach ubiegłych m.in. Oficerski Bal Jedynki, są aktywni podczas organizacji festynów szkolnych. Przy szkole działa Stowarzyszenie „Z Jedynką w przyszłość”, którego nadrzędnym celem jest promocja i popieranie działań przyczyniających się do upowszechniania poczynań na rzecz rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży. 

W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski, a wybrani uczniowie są członkami Młodzieżowej Rady Miejskiej i Wolontariatu. Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, podejmuje inicjatywy ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb mieszkańców i kształcenie postaw prospołecznych wśród uczniów.