Dokumentacja na rok szkolny 2022/2023

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2022 - 2023.docx

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZSP NR1 2022-2023.docx

PLAN NARAD I POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022-2023.docx

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2022-2023.docx

ANEKS NR 2 do Programu Wychowawczo-profilatycznego 2022-2023.docx

PROGRAM-ALKOHOLOWY-2022-2023.pdf

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2022-2023.docx

HARMONOGRAM KONKURSÓW 2022 - 2023.docx

DNI DYREKTORSKIE 2022-2023.doc

PLAN OBSERWACJI LEKCJI 2022-2023.docx

PLAN LEKCJI POKAZOWYCH 2022-2023.docx

PLAN KONTROLI PLANOWANYCH 2022-2023.docx

Statuty

STATUT PRZEDSZKOLA.pdf

STATUT SZKOŁY PODSTWOWEJ z dnia 01.11.2022 .doc

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2020-2021.docx

WAGI OCEN NA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH.docx

Sprawozdania

SPRAWOZDANIE DYREKTORA ZA I PÓŁROCZE 2021-2022.doc

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2021-2022.doc

Dokumenty dla nauczyciela

Arkusz oceny programu nauczania.docx

Karta realizacji godz kl. IV-VIII.docx

Karta realizacji godzin edukacja wczesnoszkolna - religia , język angielski.docx

Karta realizacji godzin kl.I-III edukacja wczesnoszkolna.docx

PPP - protokół zespołu specjalistów.docx

PPP-ocena efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej.docx

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania.doc

Wniosek pracownika o pracę zdalną.docx

Załącznik nr 30 oświadczenie pracownika.docx

Procedury

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (1).doc

PROCEDURY WYBORU PODRĘCZNIKÓW 2020.docx

ZARZĄDZENIE NR 11 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OD 1 WRZEŚNIA 2020.docx

ZARZĄDZENIE NR 12 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU.doc

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SZKOŁY COVID

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 1 - 2022-2023.docx

ZARZĄDZENIE NR 4-2022-23 Zasady organizacji wycieczek szkolnych.docx

ZARZĄDZENIE Nr 7- 22-23 W SPRAWIE WPROWADZENIA KAR UCZNIOWSKICH.docx

Regulaminy

Regulamin korzystania z parkingu szkolnego i szlabanu - 2021.docx

Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie 26.10-8.11.2020.docx

Regulamin organizacji szkoły.docx

Regulamin pracy zdalnej pracowników administracji i obsługi.docx

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków.doc

Regulamin udostępniania informacji publicznej.docx

Regulamin - podręczniki - .docx

Zasady organizacji wycieczek szkolnych.docx