• 2023-06-05

W roku szkolnym 2022/23 realizowany był program Umiem Pływać dla uczniów klas 3. Program finasowany był ze środków Miasta i Gminy Pleszew oraz Ministerstwa Sportu. W programie uczestniczyło 30 uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.